O kogeneracji / trigeneracji.

Kogeneracja to technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (z ang.Combined Heat and Power – CHP) w oparciu o jedno źródło wytwarzania. Taki proces charakteryzuje się sprawnością rzędu 80 – 90%. Jest ona dużo wyższa niż wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w sposób rozdzielony. Ze względu na odzysk ciepła pochodzącego ze spalin kogeneracja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa. W związku z tym jest to technologia przynosząca korzyści finansowe i środowiskowe.

Trigeneracja to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Dzięki dołączeniu do układów trójgeneracyjnych odpowiednio skonfigurowanych chłodziarek absorpcyjnych możliwe jest również wytwarzanie chłodu. Technologie te są wykorzystywane do klimatyzacji – do 5°C – i głębokiego mrożenia – 60°C. We właściwie zaprojektowanych układach wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej i chłodu jest najbardziej efektywnym rozwiązanie energetycznym dostępnym obecnie na świecie.

 

Od kilkunastu lat kogeneracja rozproszona jest docelowym modelem energetycznym promowany w Europie. Zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa takie rozwiązania mają przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy kogeneracja to sposób na korzystną i pewną inwestycję w szybko rozwijającej się branży. Obecnie prowadząc  biznes lub administrując obiektami budowlanymi jesteśmy narażeni na kolejne podwyżki cen energii i ciepła lub nośników energii – budując moduł kogeneracyjny, budujemy swoją niezależność.

W układach kogeneracyjnych można wykorzystać każde dostępne paliwo – jednak obecnie, optymalnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie gazu ziemnego lub biopaliwa (szczególnie w układach o mniejszej mocy).

Kogeneracja wpisuje się również w program poprawy efektywności energetycznej, dlatego działania w tym zakresie są wspierane w ramach działań zmierzających do zmniejszenia wykorzystania energii.

Inwestycje w układy kogeneracyjne o małej mocy charakteryzują się najszybszym okresem zwrotu ze wszystkich inwestycjii energetycznych. Może to być opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących własne obiekty wykorzystujące ciepło, energię, klimatyzację. Układy o małej mocy są często dostępne w formie kontenerowych modułów, przez co proces inwestycyjny jest krótki. Taki układ wystarczy wpiąć w sieć cieplną i elektryczną, układ klimatyzacji. . Z punktu widzenia dokumentacji projektowo–budowlanej układy małej mocy nie wymagają decyzji środowiskowych, co zdecydowanie upraszcza procedurę przygotowania do budowy. Wymiary takich układów są znacznie mniejsze w związku z częstym zastosowaniem rozwiązań kontenerowych, a doprecyzowana technologia sprawia, że urządzenia te mogę być „bezobsługowe”, a także współpracować z innymi źródłami ciepła i energii.

Kogeneracja małych mocy ma przewagę nad innymi rodzajami popularnych dziś inwestycji energetycznych takich jak:

  • Elektrownie wiatrowe, gdyż nie jest uzależniona od warunków atmosferycznych (siły wiatru), nie wymaga długotrwałych pomiarów wiatru, a także długich, kosztownych i pracochłonnych badań środowiskowych. Nie budzi protestów społecznych z uwagi na wprowadzanie hałasu, czy infradźwięków. Nie wymaga zachowania niezmienionej struktury zagospodarowania terenu.
  • Biogazownie, gdyż nie jest uzależniona o dostępności dużych ilości odpowiedniego surowca wsadowego spełniającego podwyższone wymagania środowiskowe. Nie rodzi niebezpieczeństwa pojawienia się nieprzyjemnych zapachów i wyziewów. Nie wymaga lokalizacji z dala od aglomeracji miejskich, gdzie trudno jest o odbiór ciepła użytkowego.Nie wymaga stosowania niesprawdzonych i eksperymentalnych technologii.
  • Elektrownie wodne, gdyż nie wymaga szczególnej lokalizacji i nie musi spełniać rozbudowanych norm środowiskowych.
  • Źródła geotermalne, gdyż nie wymaga bardzo kosztownych odwiertów obarczonych często ryzykiem niepowodzenia i koniecznością wspierania wytwarzania dodatkowymi źródłami szczytowymi.
  • Systemy solarne,  gdyż nie jest uzależniona od zmiennego nasłonecznienia, a w szczególności braku energii słonecznej w okresach największego zapotrzebowania na ciepło.

Każde z wymienionych rozwiązań w sposób oczywisty przyczynia się, tak jak kogeneracja, do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jednak wymienione wyżej zalety kogeneracji uzupełnia (w konfiguracji GS ENERGIA) – najkrótszy okresy zwrotu średnio 3 – 7 lat.

Analizując opłacalność inwestycji kogeneracyjnej, posługujemy się aktualnymi wartościami cen energii i ciepła, jednocześnie jesteśmy świadomi ich niestabilności. Wpływ na wahania kosztów mają regulacje dotyczące likwidacji przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w obliczu źródeł energetyki systemowej opalanych w większości węglem kamiennych czy brunatnym. Na ceny energii i ciepła mają wpływ zapowiedzi obciążenia podatkiem akcyzowym węgla i zwiększanie cen paliw, wykorzystywanych przy transporcie węgla. Podwyższone normy środowiskowe w zakresie instalacji odpylania również zwiększą koszty ponoszone przez zawodowych wytwórców. Na cały proces podwyższania cen nakładają się problemy z deficytem energii elektrycznej w Polsce, które będą musiały skutkować budową nowych bloków energetycznych, co pociągnie za sobą nakłady inwestycyjne.

Wszystkie wymienione czynniki wskazują, iż jesteśmy w idealnym momencie na podjęcie decyzji o inwestycji w źródło kogeneracyjne. Oczywiście powstaje pytanie, co z cenami i dostępnością paliw wykorzystywanych w takich układach. Jest to kluczowa kwestia i jej rozwiązanie jest dostępne w naszej analizie, w której przedstawiamy wszystkie możliwości, pokazując wady i zalety każdego rozwiązania i przedstawiając te najbardziej perspektywiczne i ekonomiczne.

W ostatnim czasie można zaobserwować  wyraźną tendencję do zastąpienia paliwa węglowego paliwem gazowym. Prowadzone są działania w kilku obszarach –poszukiwanie złóż gazu łupkowego, budowa gazoportu, budowa nowych połączeń gazowych z Czechami i krajami zachodnimi. Wszystkie te działania potwierdzają tezę, iż w perspektywie długofalowej nie należy się spodziewać gwałtownych wzrostów cen paliw gazowych. Wprost przeciwnie, zapowiada sie spadek jego cen lub utrzymanie na obecnym poziomie z uwagi na rosnąca jego podaż.

Opisana sytuacja sprawia, że po podwyżce cen energii elektrycznej, czy po upływie roku 2020 – do którego wstępnie planowane jest wsparcie kogeneracji systemami świadectw (a maksymalnie w optymistycznych prognozach do 2030) – zwrot inwestycji następuje w średniej perspektywie czasu wyłącznie w oparciu o przychody ze sprzedaży energii elektrycznej lub ciepła (lub uniknięte koszty zakupu tych mediów dla własnych potrzeb).

Nasuwa się pytanie – dlaczego kogeneracja nie jest jeszcze tak popularna, jak i rodzaje inwestycji energetycznych?

Po pierwsze – jest to rozwiązanie, które – z uwagi na ułatwony dobór zapotrzenowania na ciepło dla określonego odbiorcy –   najlepiej sprawdza się w układach małej i średniej mocy. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia dla tego rodzaju źródła energii jest efektywne wykorzystanie ciepła produkowanego w układzie. Oznacza to, że układ musi być starannie zaprojektowany pod występujące, realne zapotrzebowanie na ciepło – pomimo, że przychody lub uniknięte koszty ze sprzedaży energii elektrycznej, czy uzyskanych świadectw pochodzenia są niewspółmiernie wyższe.

Po drugie, budowa układu kogeneracyjnego wymaga przeprowadzenia szereg analiz i zabiegów formalnych, które są szczególnie odstraszające, szczególnie na etapie początkowym.

Uwzględniając wszystkie powyższe czynniki, zbudowaliśmy ofertę firmy GS ENERGIA tak, by nadać jej kompleksowy charakter. Chcemy odciążyć inwestora z zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich i czasu.

Zaufali nam.