Kontrola Systemu Ogrzewania.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu grzewczego jest kluczowe dla komfortu oraz oszczędności w budynkach. Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem efektywności energetycznej swoich instalacji grzewczych oraz spełnieniem wymogów wynikających z nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, to oferta naszej firmy GS ENERGIA jest dla Ciebie.

W ramach tych istotnych regulacji istnieje obowiązek okresowej oceny efektywności energetycznej:

 • Co najmniej raz na 3 lata – dla dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW.

Oznacza to, że praktycznie każdy większy obiekt o powierzchni rzędu 250-300 m2 podlega obowiązkowi okresowej kontroli systemu ogrzewania, chłodzenia, klimatyzacji lub wentylacji. Niewypełnienie tego obowiązku może prowadzić do różnych konsekwencji, w tym nałożenia grzywny finansowej.

Co to jest efektywność energetyczna kotła? .

Efektywność energetyczna kotła to miara, która określa, jak dobrze kocioł przekształca paliwo w ciepło użytkowe. Wysoka efektywność energetyczna kotłów oznacza, że więcej energii zawartej w paliwie zostaje zamienione na ciepło, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższe koszty eksploatacji. Właściwa ocena efektywności energetycznej kotłów pozwala na identyfikację obszarów, gdzie można wprowadzić usprawnienia.

Od czego zależy efektywność energetyczna kotła? .

Efektywność energetyczna kotła zależy od wielu czynników, w tym rodzaju używanego paliwa, stanu technicznego kotła, jakości instalacji grzewczej oraz sposobu jej użytkowania. Regularna kontrola systemu ogrzewania pozwala na monitorowanie sprawności energetycznej kotła i identyfikowanie potencjalnych problemów, które mogą wpływać na jego efektywność. Dobrze konserwowany kocioł z odpowiednio dobraną mocą do potrzeb użytkownika będzie działał bardziej efektywnie.

Na czym polega kontrola systemu ogrzewania?.

Kontrola systemu ogrzewania polega na ocenie sprawności energetycznej kotłów i doboru wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku. Sprawność energetyczna kotła i zdolność systemu ogrzewania do optymalizacji działania są kluczowe w tym procesie.

Nasi serwisanci oceniają efektywność energetyczną kotła, sprawdzając stan aktualny wobec założeń projektowych. Moc instalacji zostaje skorygowana tak, aby zaspokajała potrzeby użytkownika bez zbędnego zużywania energii. Oceniają również sprawność energetyczną kotłów i sugerują możliwe usprawnienia, które mogą pomóc w optymalizacji kosztów zużycia energii.

Podczas oceny efektywności energetycznej kotła, sprawdzony zostaje jego stan oraz dopasowanie do wymagań budynku. Przeprowadzenie wymaganej kontroli potwierdza dokument – protokół z kontroli, który należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.

Jakie korzyści niesie ze sobą prowadzenie regularnych przeglądów stanu systemu grzewczego?.

Całościowa diagnoza Techniczna

 • Regularne przeglądy systemu grzewczego pozwalają na kompleksową ocenę stanu technicznego, parametrów pracy oraz efektywności energetycznej kotłów. Ocena efektywności energetycznej kotłów umożliwia wyciągnięcie praktycznych wniosków i przygotowanie planu optymalizacji, co przekłada się na bardziej wydajne działanie systemu grzewczego.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

 • Dopasowanie parametrów funkcjonowania instalacji do indywidualnych potrzeb użytkownika pozwala na obniżenie kosztów utrzymania, zmniejszenie rachunków, przedłużenie żywotności urządzeń oraz ograniczenie awaryjności. Sprawność energetyczna kotła jest kluczowym elementem, który wpływa na efektywność całego systemu.

Oszczędności Finansowe

 • Regularne przeglądy i ocena efektywności energetycznej kotłów prowadzą do licznych usprawnień i ulepszeń, które w konsekwencji przekładają się na oszczędności finansowe. Redukcja zużycia energii oraz zmniejszenie kosztów utrzymania to aspekty, które korzystnie wpływają na budżet. Poprawa sprawności energetycznej kotła pozwala na bardziej ekonomiczne i ekologiczne zarządzanie energią.

Kto powinien skorzystać z naszych usług?.

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy, właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do regularnego przeprowadzania okresowych kontroli systemu ogrzewania w trakcie eksploatacji budynku.

Jaki jest zakres kontroli systemu ogrzewania? .

Kontrola systemu ogrzewania obejmuje:

 • Ocenę stanu technicznego systemu ogrzewania: Regularna ocena techniczna pozwala na identyfikację ewentualnych usterek i potrzebnych napraw, co przyczynia się do poprawy sprawności energetycznej kotła i całego systemu.
 • Ocenę efektywności energetycznej źródeł ciepła: Ocena efektywności energetycznej kotłów jest kluczowym elementem kontroli, która pozwala na określenie, jak skutecznie kotły przekształcają paliwo w ciepło. Sprawność energetyczna kotła wpływa bezpośrednio na koszty eksploatacji i zużycie energii.
 • Dostosowanie mocy do bieżących potrzeb użytkowych: Kontrola obejmuje również dostosowanie mocy źródeł ciepła do aktualnych wymagań użytkowników. Dzięki temu system grzewczy działa bardziej efektywnie, a jego sprawność energetyczna jest na optymalnym poziomie.

Jak często należy przeprowadzać kontrole w zależności od mocy i rodzaju źródeł ciepła?.

Przepisy nakładają następujące wymogi dotyczące kontroli:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem a nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW,

d) co najmniej raz na 3 lata – dla źródeł ciepła niewymienionych w lit. a-c, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW;

Kto nie musi wykonywać kontroli systemu ogrzewania?.

Nie ma potrzeby wykonywania ponownej kontroli w zakresie oceny efektywności energetycznej kotłów i doboru wielkości źródła ciepła w przypadku, gdy:

 • Od czasu przeprowadzenia ostatniej oceny efektywności energetycznej kotłów nie zostały wykonane zmiany w systemie ogrzewania: Dotyczy to zarówno systemu ogrzewania, jak i połączonego systemu ogrzewania i wentylacji oraz zmian w charakterystyce energetycznej budynku.
 • W budynkach mieszkalnych wyposażonych w systemy automatyki i sterowania: Te systemy automatycznie monitorują i regulują sprawność energetyczną kotła, co eliminuje potrzebę dodatkowej kontroli.
 • W budynkach niemieszkalnych z systemami automatyki i sterowania: Systemy te umożliwiają stałe monitorowanie, rejestrowanie oraz optymalizację efektywności energetycznej kotłów, co również eliminuje konieczność przeprowadzania dodatkowych kontroli.
 • W budynkach wyposażonych w systemy techniczne: Te zaawansowane systemy są zaprojektowane tak, aby automatycznie zapewniały optymalną sprawność energetyczną kotła, co czyni dodatkowe kontrole zbędnymi.

Regularne kontrole są kluczowe dla utrzymania wysokiej efektywności energetycznej kotłów, ale w powyższych przypadkach zautomatyzowane systemy zapewniają odpowiedni poziom nadzoru i regulacji, co pozwala na utrzymanie sprawności energetycznej bez dodatkowych interwencji.

Sposób przekazania protokołu.

Protokół przekazywany jest w formie fizycznej, z nadanym numerem zarejestrowanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia.

W wyniku zmian wprowadzonych przez nowelizację przepisów od 28 kwietnia 2023 r., protokół będzie dostępny w następujących formach:

 • w formie fizycznej – z numerem przypisanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i podpisem własnoręcznym osoby posiadającej uprawnienia do przeprowadzania kontroli
 • w formie elektronicznej – z numerem przypisanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków i załączonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem własnoręcznym osoby uprawnionej do przeprowadzania kontroli.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY.

GS ENERGIA pomoże Ci osiągnąć znaczące oszczędności poprzez usprawnienie pracy systemów ogrzewania oraz spełnienie nowych obowiązków, wynikających z ostatniej nowelizacji Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków.

Nasi doświadczeni eksperci oferują dodatkowo opcję rozszerzenia protokołów oceny efektywności energetycznej (sprawności) kotłów, opartych na dokładnych badaniach zgodnych z europejskim standardem ustanowionym przez Komisję Europejską w mandacie MU-343, korzystając z zapisów normy PN- EN 15378:2009 – „Systemy grzewcze w budynkach. Inspekcje kotłów i systemów grzewczych”.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na podany e-mail: biuro@gsenergia.pl lub tel. +48 606 590 931


Zaufali nam.