Audyt Efektywności Energetycznej.

Planujesz przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, poszukujesz doświadczonej firmy, która kompleksowo i bezpiecznie przeprowadzi ten proces inwestycyjny oraz pomoże w pozyskaniu finansowania/dofinansowania? GS ENERGIA to właściwy wybór. Pozyskamy dla Twojego przedsiębiorstwa białe certyfikaty ( świadectwa efektywności energetycznej ) jako formy bezzwrotnego dofinansowania dla planowanej inwestycji i zapewnimy całościowe wsparcie. Poznaj szczegóły naszej oferty na kompleksową i bezpieczną obsługę w zakresie wykonania i wdrożenia audytu efektywności energetycznej.

Dlaczego audyt efektywności energetycznej z GS ENERGIA:.

 • ponad 25 letnie doświadczenie kadry audytorów oraz ponad 100 wykonany i zweryfikowanych audytów efektywności energetycznych,
 • kompleksowa analiza większości obszarów zużywających bądź transportujących energię,
 • certyfikowane systemy kontrolno-pomiarowe,
 • doświadczenie w formalnej obsłudze całego procesu oraz możliwość kontynuacji współpracy w ramach procesu wykonawczo-serwisowego,
 • możliwość finansowania na zasadzie ESCO bądź pozyskanie dodatkowego finansowania zewnętrznego

Zakres oferty GS ENERGIA w ramach audytów efektywności energetycznej :.

 1. Dokonanie wstępnej analizy planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 2. Wykonanie audytu efektywności energetycznego dla przedsięwzięcia Zamawiającego, które przeszło weryfikacje.
 3. Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie świadectw charakterystyki energetycznej tzw. białych certyfikatów.
 4. Złożenie w imieniu Zamawiającego odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Regulacji Energetyki w celu pozyskania białych certyfikatów.
 5. Implementacja założeń audytu efektywności energetycznej
 6. Wykonanie pomiarów technicznych potwierdzających uzyskaną oszczędność ( pomiary cieplne, pomiary elektryczne, pomiary gazów, pomiary chłodnicze, pomiary wentylacyjne, itp.)
 7. Sporządzenie audytu efektywności energetycznej potwierdzającego uzyskanie planowanych oszczędności energii finalnej z zakończonego przedsięwzięcia ( jeśli wymagany).

 

Jak to się odbywa:.

AUDYTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ = BIAŁE CERTYFIKATY

Podstawą do uzyskania białych certyfikatów jest wykonanie audytu efektywności energetycznej.

Ustawa i system białych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 2013 r. System ten został wprowadzony w zamyśle stymulacji działań zmierzających do zapewnienia efektywnego wykorzystania energii elektrycznej oraz cieplnej, a także paliwa gazowego na terenie Polski.

Minimalna wartość średnich rocznych oszczędności energii pierwotnej osiągniętych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, uprawniającychdo udziału w przetargu to 10 toe(1 toe = 11 630 kWh ).

Maksymalna wartość oszczędności energii pierwotnej, do której nie jest obowiązkowe sporządzenie audytu energetycznego potwierdzającego tę oszczędność po zakończeniu przedsięwzięcia proefektywnościowego, z tytułu, którego przyznano Biały Certyfikat.

Do przetargu mogą być zgłoszone przedsięwzięcia służące poprawie efektywności Energetycznej, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku z jednego przedsięwzięcia albo co najmniej łącznie 10 toe średnio w ciągu roku z przedsięwzięć tego samego rodzaju.

Każde przedsięwzięcie, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu efektywności energetycznej. Dla prostych działań wykonuje się audyt uproszczony, natomiast dla bardziej złożonych – audyt bilansowy (audyt bilansu oszczędności energii). Audyt zawiera również porównanie wariantów możliwości technicznych realizacji modernizacji oraz analizę ekonomiczną działań. Prawo do posiadania Białego Certyfikatu uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy Białych Certyfikatów, po zakończeniu realizacji inwestycji i zgłoszeniu jej do URE przyznane świadectwa nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

AUDTY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – Z JAKICH DZIAŁÓW SIĘ SKŁADA :

Audyt efektywności energetycznej ma za zadanie poddać analizie, opisać i ocenić stan techniczny badanego obszaru w celu pokazania stopnia energochłonności  i zaproponowanie rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną wybranych obszarów.

Audyt w szczególności zawiera :

 • inwentaryzacie techniczną
 • oszacowanie zużycia energii przez badany obszar/obszary, z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii,
 • wykonania pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w przypadku, gdy nie jest możliwa prawidłowa ocena stanu technicznego oraz analiza zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, na podstawie czynności z wykorzystaniem metod analitycznych, o których mowa powyżej,
 • określenia czynników wpływających na zużycie energii przez badany obszar
 • przedstawienia propozycji przedsięwzięć do minimalizacji zidentyfikowanych strat energii,
 • oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
 • wykonania uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć

Ze względu na rodzaj opracowania – specyficzny dla każdego obiektu, koszty sporządzenia audytu efektywności energetycznej są uzgadniane indywidualnie.

Audyty efektywności energetycznej - czas realizacji :.

W zależności od ilości analizowanych obszarów oraz danych wejściowych średnio kilka do kilkunastu tygodni.

Powierz to zadaniem nam a przekonasz się, że współpracę warto dłużej kontynuować.

 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ZGDNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM ROZPORZĄDZENIEM

Zaufali nam.