Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa.

Cel audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 • Przegląd profilu zużywanej energii oraz zmniejszenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie – obniżenie rachunków za media.
 • Możliwość wykonania przez niezależnych i wyspecjalizowanych inżynierów pomiarów i obserwacji mających na celu wskazanie kierunków oszczędzania energii.
 • Szczegółowy przegląd obszarów zużywających energię w przedsiębiorstwie (min. 90% zużywanej energii) w tym budynki, instalacje technologiczne, instalacje grzewczo-chłodnicze, urządzenia, procedury itp.
 • Analiza możliwości wykorzystania oraz określenie stopy zwrotu instalacji odnawialnych źródeł energii w tym: ogniw fotowoltaicznych, kogeneracji/trigeneracji, elektrycznych oraz gazowych pomp ciepła itp.
 • Analiza możliwości ubiegania się o dofinansowania, outsourcing energetyczny, kredyty preferencyjne.
 • Analiza porównawcza najnowszych technologii energetycznych wobec aktualnie zainstalowanych.
 • Zgłoszenie pisemnych wyników audytu do Urzędu Regulacji Energetyki (do 30.09.2021).
 • Możliwość ubieganie się o świadectwa efektywności energetycznej – białe certyfikaty.

Które przedsiębiorstwa są zobligowane do wykonania audytów energetycznych.

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późniejszymi zmianami) będzie zobligowany do przeprowadzenia do 30 września 2021 roku audyt energetyczny przedsiębiorstwa a następnie aktualizować go co 4 lata, audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne obligatoryjne realizowane są w zakładach jeśli spełniają minimum jedno z kryteriów:

 • Zatrudniają więcej niż 249 osób, zatrudnionych przelicza się na pełne etaty, niezależnie od formy zatrudnienia, lub
 • Osiągnęły roczny obrót netto w 2018 lub 2019 lub 2020 roku ze sprzedaży wyrobów, usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 milionów euro (204,45 mln zł)
  oraz osiągnęły sumę aktywów bilansu sporządzonego na koniec 2018 lub 2019 w wysokości większej niż 43 mln euro (ok. 189 mln zł przyjmując kurs euro – 4,4 zł).

Podmioty zwolnione z wykonywania audytów energetycznych przedsiębiorstw.

 • Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzanie energią ISO 50001:2011, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.
 • Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem i wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny.
 • Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru EMAS

Jakie obowiązki ma duże przedsiębiorstwo.

Przechowanie danych dotyczących audytu energetycznego przedsiębiorstwa przez okres 5 lat.
Zawiadomienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wykonanym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do 30 dni od zakończenia jego przeprowadzania.
Załączenie do zawiadomienia informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.
Zapłata kary za niedopełnienie obowiązku (maksymalnie do 5 % obrotu firmy).

Co jest zawarte w audycie energetycznym.

Audyt energetyczny jest szeroką, skomplikowaną ekspertyzą o indywidualnym charakterze. Jego zawartość wynika z charakterystyki ocenianego obiektu, motywacji i założeń do przeprowadzenia badania, pomysłowości audytora.

Inwentaryzacja techniczno – budowlana mająca na celu dokładne opisanie badanego obiektu, zebranie wszystkich niezbędnych w tym ewentualnych pomiarów faktycznych do dalszych etapów analizy. W podstawowym zakresie są to:

 • Ocena stanu technicznego przed modernizacją ocenie podlegają wszystkie elementy obiektu.
 • Dokonanie niezbędnych pomiarów technicznych.
 • Dobór Technologii i analiza porównawcza.
 • Ocena opłacalności sugerowanych usprawnień – zestawienie parametrów i kosztów.
 • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia, który będzie zapewniał satysfakcjonujące oszczędności przy osiągalnym zaangażowaniu finansowym.
 • Opis techniczny optymalnego wariantu przewidzianego do realizacji – opis robót, dalszych działań.

Poza podstawowym zakresem badania, w zależności od potrzeb możliwe jest rozszerzenie zakresu audytu o niezależny analizy poszczególnych instalacji, ocenę efektywności energetycznej urządzeń ( np. kotły, urządzenia chłodnicze), inwentaryzację uzupełniającą, projekty wykonawcze, określenie efektu ekologicznego, badania efektywności energetycznej pod kątem białych certyfikatów, analizy źródeł finansowania.

Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych.

Zgodnie z Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej z 20.05. 2016 r. oraz dyrektywy 2012/27/UE – “Kryteria minimalne dotyczące audytu energetycznego w tym audytów energetycznych przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”, audyty energetyczne podlegają następującym wymogom formalnym:

 • Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa obowiązkowo powinien zostać przeprowadzony w oparciu o aktualne, reprezentatywne i możliwe do zweryfikowania dane w obszarze zużycia energii oraz zapotrzebowania na moc (w przypadku energii elektrycznej),
 • Audyt energetyczny swoim obszarem powinien określać szczegółowy wykaz zużycia energii w budynku lub zespołach budynków, w instalacjach technologicznych oraz instalacjach przemysłowych oraz w transporcie i odpowiadać globalnie za minimum 90 procent całkowitego zużycia energii w dużym przedsiębiorstwie,
 • W miarę możliwości obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien opierać się nie na okresie zwrotu nakładów, lecz na konkretnej analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacjach przemysłowych. Przez to możliwe jest uwzględnienie oszczędności energii w nieco dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy
  dyskontowe.

Dlaczego wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa z GS Energia.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenia certyfikowanych audytorów w kompleksowym procesie modernizacji zakładów przemysłowych (analiza – projekt – wykonawstwo – serwis). Bogate zaplecze sprzętów i technologii pomiarowy pozwalających monitorować i rejestrować parametry cieplne, elektryczne, chłodnicze oraz technologiczne w przedsiębiorstwach. Indywidualne analizy OŹE oraz bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków europejskich oraz wykonanie ponad 200 zweryfikowanych audytów czyni wybór naszej formy bezpieczną inwestycją.

Zadzwoń i dowiedz się więcej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z GS ENERGIA

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

Obowiązująca od 01.10.2016 r. ustawa o efektywności energetycznej zakreśla nowe obowiązki i perspektywy dla dużych przedsiębiorstw. Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa do 30 września 2021 oraz aktualizowanie go co 4 lata, pozwoli systematycznie realizować programy oszczędzania energii i uzyskiwania w związku z tym oszczędności finansowych i podnoszenia standardu infrastruktury.

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ z 20.05.2016 ( NA PODSTAWIE DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPEJSKIEJ Z 2012/27/UE)


Zaufali nam.