Zmiany w energetyce Polski.

ZMIANY W POLSKIEJ ENERGETYCE.

Potrzeba budowy nowych mocy wtywórczych.

W rozwijającej się krajowej gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Przewidywany jest krysys energetyczny – w 2015 r prognozowany niedobór energii może wynieść ok. 400 Mwe, w 2016 nawet  500 – 550 MWe,  a w 2017 do 1GWe (źródło SKG). Deficyty mogą skutkować w ograniczeniu w szczytach mocy, a nawet całkowitych wyłączeń jednostek. Obecnie z powody nieopłacalności inwestycyjnej i niestabilnej polityki energetycznej kraju budowa planowanych bloków energetycznych jest zawieszana.

Potrzeba odnowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej – przesyłowej i dystrybucyjnej.

Istniejąca infrastruktura jest zużyta i wymaga gruntownych, kosztownych remontów lub częściowego zastąpienia. Przesył w obecnie eksploatowanych sieciach jest energochłonny. Wynikają z tego koszty stanowiące,  w zależności od regionu,  25-35% finalnej ceny energii.

 Konkurowanie z zagranicznymi koncernami energetycznymi.

Ze względu na utworzenie przez UE wspólnego rynku energii i przesyłu  (uczestnictwo w ramach współpracy operatorskiej w ENTSO-E10 i ENTSO-G11) lokalni operatorzy będą borykać się ze zwiększoną konkurencją.

Obowiązek zakupu praw do emisji CO2.

Bezpłatne przydziały limitów emisji dla Polski będą zmniejszać się z roku na rok, aż w 2020 roku 100% będzie musiało zostać nabyte.

Zabezpieczenie źródeł surowcó do produkcji energii.

W celu zabezpieczenia niezależności energetycznej konieczna jest ochrona zdywersyfikowanej dostawy surowców energetycznych –  gazu ziemnego, LPG, modernizacja wydobycia węgla, inwestycje w OZE i gaz łupkowy.

Rozwój małych i śrdnikch elektrowni.

Dzięku promocji postawy prosumenckiej – konsument jest jednocześnie producentem energii – nastąpi rozwój centrów energetycznych przy zakładach, osiedlach. Zgodnie z tą ideą możliwe stanie sie produkowanie energii na własne potrzeby i sprzedaż nadwyżek do sieci.

Zapobieganie carbon leakage.

Carbon leakage oznacza „ucieczkę” lokalnej emisji poprzez zakup energii w państwach, w których nie obowiązują ograniczenia emisyjne. Oznacza to również obronę przed konkurencyjną energią ze wschodu, głównie z elektowni atomowych w Obwodzie Kalingradzkim, na Białorusi i Ukrainie.

Rozważanie budowy elektrowni atomowej.

W najbliższym czasie będziemy prowadzić dyskusję o sensowności inwestycji w energetykę jądrową w obliczu braku posiadania własnej technologii, zidentyfikowanych źródeł paliwa, wysokie koszty budowy, eksploatacji i utylizacji produktów poenergetycznych.

Poprawa efektywności wykorzystania energii.

Poprzez promowanie działań proenergooszczędnych Polska będzie poprawiać swoją pozycję w rankingu energochłonności.

Konieczność realizacji wymogów pakiety klimatyczno – energetycznego.

Polska jest zobligowania do osiągnięcia celów ilościowych na 2020 r:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r.,
  • zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,
  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE (15% dla Polski).

Reforma systemy wsparcia OZE – ustawa o OZE.

Obecnie funkcjonujący system, szczególnie w czasie niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, wymaga lepszego wyważenia interesów inwestorów, uczestników rynku energii i państwa. System powinien być przejrzysty i tani, by nie wpływać na wzrost cen energii.

Zaufali nam.