Nowe rozporządzenie dotyczące wodoru.

Z dniem 15 marca 2024 r. w życie wchodzi kluczowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wprowadza precyzyjne wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji oraz sposobu obliczania ilości wodoru odnawialnego. To przełomowe działanie, mające na celu implementację dyrektywy RED II, otwiera nowe perspektywy dla sektora wodorowego, jednocześnie wspierając jego rozwój i produkcję.

 

Nowe wymagania

Rozporządzenie szczegółowo określa sposób, w jaki należy dokonywać pomiarów ilości wodoru odnawialnego, miejsce tych pomiarów, a także metodę przeliczania ilości wodoru na energię wyrażoną w megawatogodzinach (MWh). Kluczowym elementem jest zastosowanie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych o potwierdzonych właściwościach metrologicznych, co gwarantuje precyzję i wiarygodność danych. Ponadto, rozporządzenie wprowadza obowiązek prowadzenia książki rejestrowej lub elektronicznego systemu przetwarzania danych, co ma na celu zapewnienie przejrzystości i łatwości weryfikacji zgromadzonych informacji.

Njważniejsze informacje zawarte w tym dokumencie:

Pomiary ilości wodoru odnawialnego (§ 2, § 4, § 5):

 • Pomiarów dokonuje się przy użyciu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych o potwierdzonych właściwościach metrologicznych.
 • Ilość wodoru odnawialnego oblicza się na podstawie wskazań tych urządzeń.
 • Pomiary dokonuje się w miejscu zatłaczania wodoru do zbiornika transportowego środka transportu innego niż sieci gazowe.

Rejestracja danych (§ 3):

 • Dane dotyczące ilości wodoru odnawialnego rejestruje się w książce rejestrowej z ponumerowanymi kartami dziennymi lub za pomocą elektronicznego systemu przetwarzania danych.
 • Rejestracja w książce rejestrowej wymaga podkreślenia każdej pozycji danych po wpisie i potwierdzenia podpisem osoby rejestrującej. Poprawki muszą być wprowadzane w sposób umożliwiający odczytanie poprawionego lub skreślonego wpisu.
 • Elektroniczna rejestracja danych powinna być chronologiczna, umożliwiać wgląd do treści wpisów oraz ochronę danych przed usunięciem lub zniekształceniem, a także sporządzanie wydruków za każdy dzień.

Przeliczanie ilości wodoru na energię (§ 6):

 • Ilość wodoru odnawialnego przelicza się na ilość energii wyrażoną w MWh według wzoru:  Eoze = (MH2 × 39,4)/1000, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
  Eoze
  ilość energii wytworzonej z wodoru odnawialnego wyrażona w MWh,
  MH2
  ilość masy wodoru odnawialnego wytworzonego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł energii wyrażona w kg,
  39,4 –
  współczynnik ciepła spalania wodoru odnawialnego wyrażonego w kWh/kg.

 

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez GS ENERGIA. Szczegółowe informacje o sposobach, zakresie, zasadach oraz celach przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od GS Energia oraz podmiotów z nią powiązanych informacji marketingowych drogą elektroniczną.

   

   

  Implikacje dla branży

  Dla przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych sektorem wodorowym, nowe regulacje stanowią jasny sygnał o stabilizacji i dojrzałości rynku. Precyzując zasady działalności, rozporządzenie minimalizuje ryzyko biznesowe i obniża bariery wejścia dla nowych graczy. Co więcej, jasne i przejrzyste zasady pomiaru i rejestracji wodoru odnawialnego są fundamentem dla budowania zaufania między producentami, dystrybutorami oraz odbiorcami końcowymi, co jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju całego sektora.

   

  Wnioski i perspektywy

  Wprowadzenie nowych przepisów to nie tylko krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski, ale również wyraźny sygnał dla rynku o gotowości kraju na wodorową rewolucję. Dzięki tym działaniom, Polska umacnia swoją pozycję jako lidera w transformacji energetycznej w Europie, otwierając przed sektorem wodorowym nowe możliwości i perspektywy rozwoju.


  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej gsenergia.pl i zapoznania się z pełną gamą naszych usług.

   

  kontakt

   

  W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi Audyty EnergetyczneŚwiadectwa Charakterystyki EnergetycznejKogeneracje, a także nasze nowości: Technologie Wodorowe i rozwiązania z zakresu Dekarbonizacji.

   

  Odkryj więcej!

  Zaufali nam.