Audyt Energetyczny pod Kredyt Ekologiczny – Pytania i Odpowiedzi.

Kredyt ekologiczny to jeden ze sposobów wspierania ekologicznych inwestycji, który pozwala na finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poprzednim artykułem o Kredycie Ekologicznym, gdzie dokładnie omawiamy specyfikę tego rodzaju wsparcia finansowego, kryteria kwalifikacji oraz pozostałe istotne aspekty.

W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania związane z audytem energetycznym pod Kredyt Ekologiczny.

 

Spis treści

KREDYT EKOLOGICZNY 2024

Kredyt Ekologiczny  stanowi dotacyjne wsparcie dla firm zainteresowanych modernizacją ich istniejącej infrastruktury, takiej jak budynki, systemy chłodzenia, ogrzewania oraz linie produkcyjne.

Wsparcie w ramach Kredytu Ekologicznego jest dostępne dla:

  • mikroprzedsiębiorstw,
  • małychśrednich przedsiębiorstw
  • małychśrednich spółek kapitalizacyjnych (small mid-cap)
  • spółek kapitalizacyjnych (mid-cap).

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju wydatku, rozmiaru przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i może wynosić od 25% do 80% kosztów.

Termin naboru: 25.04 – 25.07.2024 r.

 

Najczęściej zadawane pytania odnośnie audytu pod Kredyt Ekologiczny

 

Czy audyt energetyczny może potwierdzić, że instalacja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) lub wymiana maszyn/urządzeń stanowią wystarczający element planowanej inwestycji?

Zakres projektu jest ustalany na podstawie Dokumentu audytu. Jeśli wynika z niego, że termomodernizacja budynku nie jest konieczna (np. budynek jest nowy lub niedawno przeszedł remont, spełniający wszystkie normy i wymagania), projekt nie musi obejmować termomodernizacji budynku. W takim przypadku projekt może skupić się na innych elementach niż termomodernizacja (np. wymiana bardziej efektywnych energetycznie maszyn i urządzeń lub zakup instalacji OZE do wytwarzania energii wyłącznie dla wnioskodawcy), które zostaną uwzględnione w dokumentacji konkursowej. Bez względu na zakres projektu, projekt musi spełnić wymaganie osiągnięcia co najmniej 30% oszczędności energii pierwotnej w wyniku jego realizacji.

 

Czy audyt energetyczny może potwierdzić, że inwestycja może obejmować jednocześnie termomodernizację budynku oraz wymianę maszyn/urządzeń?

Na etapie audytu energetycznego zakres projektu jest ustalany w oparciu o sporządzony Dokument audytu. Jeśli wyniki audytu wskazują, że termomodernizacja budynku jest uzasadniona, a także istnieje potrzeba wymiany maszyn/urządzeń na bardziej energooszczędne, to takie wydatki mogą być uwzględnione we wniosku o dofinansowanie projektu. Niezależnie od zakresu projektu, istnieje obowiązek spełnienia minimalnego wymogu oszczędności energii pierwotnej wynoszącego przynajmniej 30% w wyniku realizacji projektu, co potwierdza audyt energetyczny.

 

Czy w ramach programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej firma ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie tylko na instalację fotowoltaiczną o mocy 150 kW, biorąc pod uwagę, że budynki posiadane przez firmę są nowe i nie wymagają termomodernizacji?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, dofinansowanie jest dostępne tylko w przypadku projektów, które obejmują inwestycje początkowe związane z istotną zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie. Jeśli analiza przeprowadzona w ramach dokumentu audytu wykazuje, że termomodernizacja budynków nie jest konieczna, firma może skoncentrować swoją inwestycję na wymianie maszyn/urządzeń na bardziej energooszczędne lub instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), takiej jak instalacja fotowoltaiczna, która wytwarza prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy. Jednakże z dokumentu audytu musi wynikać, jaka powinna być moc instalacji fotowoltaicznej, czyli 150 kW w tym przypadku.

 

Czy jest możliwa inwestycja w instalację Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) o mocy powyżej 50 kW, jeśli ta instalacja miałaby być jedynym elementem projektu, a dokument audytu wykazuje, że termomodernizacja budynku nie jest konieczna?

Tak, w ramach projektu inwestycyjnego jest możliwa inwestycja w instalację Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) o mocy powyżej 50 kW, nawet jeśli stanowi ona jedyny element projektu. Warunkiem koniecznym jest, aby wynikało to z dokumentu audytu energetycznego, który potwierdza, że termomodernizacja budynku nie jest wymagana. Ponadto, moc instalacji OZE musi być zgodna z wynikami przeprowadzonego audytu, co oznacza, że taka inwestycja jest dopuszczalna i zgodna z zakresem projektu.

 

Czy projekt, który zakłada zastosowanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda, z oddzielnymi przyłączami elektrycznymi i licznikami, zasilać będące osobne pompy ciepła do ogrzewania jednego budynku, może kwalifikować się do uzyskania wsparcia w ramach Kredytu Ekologicznego FENG, jeśli wyniki audytu energetycznego potwierdzają taką konieczność i zgodność z zasadami audytu?

Tak, projekt, który zakłada zastosowanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda, z osobnymi przyłączami elektrycznymi i licznikami, zasilać będące osobne pompy ciepła do ogrzewania jednego budynku, może kwalifikować się do uzyskania wsparcia w ramach Kredytu Ekologicznego FENG, pod warunkiem, że wyniki audytu energetycznego potwierdzają taką konieczność i zgodność z zasadami audytu. Warto jednak upewnić się, że dokument audytu jest kompletny i zawiera wszystkie niezbędne informacje oraz analizy, aby zapewnić uzyskanie wsparcia na ten projekt.

 

Czy można otrzymać dofinansowanie do instalacji PV na potrzeby własne o mocy większej niż 50 kWp, jeśli audyt energetyczny to rekomenduje?

Nie, zgodnie z przepisami i zasadami programu, maksymalna moc instalacji PV (fotowoltaicznej) przeznaczonej na potrzeby własne, która może być dofinansowana, wynosi 50 kWp. To ograniczenie ma zastosowanie w przypadku mikro instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jeśli audyt energetyczny sugeruje większą moc, nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na instalację o mocy przekraczającej 50 kWp.

Warto zaznaczyć, że moc instalacji OZE nie może przekraczać zapotrzebowania na energię elektryczną wnioskodawcy, a ewentualna nadwyżka mocy z takiej instalacji nie może być finansowana i musi być przeznaczona do sprzedaży.

 

Czy konieczne jest przeprowadzenie analizy rynku, aby koszty audytu mogły być uznane za kwalifikowane? Czy wymagane jest posiadanie przynajmniej trzech ofert do oszacowania kosztów?

Wymogi dotyczące kwalifikowalności kosztów związanych na przykład z przygotowaniem Dokumentu audytu wynikają głównie z Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, co obejmuje określone wartości progowe dla poszczególnych wydatków oraz określony sposób dokonywania zakupów.

 

Jakie konkretnie dokumenty musi posiadać Wnioskodawca: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz audyt efektywności energetycznej czy Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i Audyt efektywności energetycznej?

Wnioskodawca musi dołączyć do swojego wniosku dokument audytu, który został sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi dla tego Działania. Szczegółowe informacje dotyczące tych wymogów znajdują się w przewodniku dotyczącym tworzenia dokumentu audytu, na stronie: bgk.pl

Warto zaznaczyć, że zgodnie z kryteriami wyboru dla tego Działania, audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obowiązkowym elementem dokumentu audytu, natomiast audyt efektywności energetycznej jest opcjonalny.

 

Czy możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego budowy farmy fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym, gdzie celem jest wytwarzanie energii na potrzeby własne?

Tak, budowa farmy fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym, która ma na celu wytwarzanie energii na potrzeby własne, może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie. Jednakże, aby to zrealizować, dokument audytu załączony do wniosku o dofinansowanie dla Kredytu ekologicznego FENG musi zawierać informacje o przeprowadzonej analizie zasadności termomodernizacji budynku, który ma być objęty wnioskiem o dofinansowanie, zgodnie z instrukcją sporządzania dokumentu audytu.

Jeśli z przeprowadzonej analizy wynika, że termomodernizacja budynku jest uzasadniona, to termomodernizacja budynku staje się obowiązkowym elementem inwestycji. Jednak inwestycja może również obejmować inne elementy, takie jak wymiana maszyn/urządzeń lub instalacja OZE, jeśli ich zasadność wynika z dokumentu audytu. Jeśli z analizy wynika, że termomodernizacja budynku nie jest konieczna, inwestycja może składać się np. wyłącznie z wymiany maszyn/urządzeń na bardziej energooszczędne lub instalacji OZE, które będą wytwarzać prąd wyłącznie na potrzeby własne wnioskodawcy.

Niezależnie od zakresu inwestycji, konieczne jest spełnienie progu dostępu w postaci oszczędności energii pierwotnej wynoszących co najmniej 30 procent. Oszczędności energii pierwotnej muszą być osiągnięte w zakresie projektu, a potrzeba zastosowania instalacji fotowoltaicznej o określonej mocy musi wynikać z dokumentu audytu.

 

Czy dokument audytu może być starszy, na przykład z roku lub dwóch lat, czy musi być obowiązkowo z bieżącego roku?

Dokument audytu musi być przygotowany zgodnie z wzorcem opublikowanym na naszej stronie bgk.pl. Jeśli istniejące dokumenty spełniają kryteria określone w wzorze Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i zawierają aktualne dane, to mogą stanowić podstawę do złożenia wniosku o kredyt ekologiczny.

 

Audyt termomodernizacyjny jest wymagany. Jednak, co się stanie, jeśli budynek nie jest ogrzewany, ale planujemy wymienić linię technologiczną?

W takim przypadku niektóre sekcje w karcie audytu przedsięwzięcia energetycznego nie mogą być wypełnione. Termomodernizacja nie jest uzasadniona. Jeśli audyt nie wykaże potrzeby termomodernizacji, nadal możliwa jest wymiana linii technologicznej, o ile oszczędność energii wynosi co najmniej 30 procent.

 

Czy w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada kilka budynków, audyt musi obejmować wszystkie budynki, nawet jeśli inwestycja ma dotyczyć tylko jednego z nich?

Dokument audytu musi zawierać analizę zasadności termomodernizacji budynku, który jest logicznie i funkcjonalnie powiązany z ewentualnymi pozostałymi elementami projektu. Na przykład, jeśli projekt ma obejmować modernizację maszyn, analiza zasadności termomodernizacji budynku musi odnosić się do budynku, w którym znajdują się te maszyny. Wniosek nie nakłada obowiązku termomodernizacji wszystkich budynków przedsiębiorstwa, pod warunkiem spełnienia określonych założeń, w tym ww. warunku.

 

Czy jeśli audyt zostanie przeprowadzony dzisiaj, to będzie można go użyć w następnym naborze w roku 2024?

Istnieje duża szansa na to, że będzie to możliwe, pod warunkiem, że audyt będzie zawierać aktualne dane i zostanie przygotowany zgodnie z obowiązującym wzorcem. Wtedy może zostać wykorzystany w kolejnym naborze.

 

Czy mikroprzedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na audyt energetyczny?

Tak, mikroprzedsiębiorstwa również kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego na audyt energetyczny.

 

Czy w przypadku zmiany kosztów energii podczas trwania naboru, firmy będą zobowiązane do aktualizacji audytów?

Podczas sporządzania Audytu energetycznego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub Audytu efektywności energetycznej, uwzględniamy aktualne ceny jednostkowe obowiązujące na dzień sporządzania tych audytów w obliczeniach dotyczących planowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną. Po sporządzeniu tych audytów nie będzie wymagana aktualizacja w zakresie tych cen.

 

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

Kredyt Ekologiczny prezentuje się jako korzystna opcja dla przedsiębiorców z dwóch głównych powodów.

  • umożliwia uzyskanie znacznego dofinansowania na cele inwestycyjne,
  • zgodnie z założeniami programu, większa efektywność energetyczna przekłada się na znaczące oszczędności w przyszłej działalności.

Koszty energii, szczególnie w ostatnich latach, wpłynęły negatywnie na finanse firm, więc możliwość wspólnego finansowania projektów związanych z oszczędzaniem energii może wydawać się szczególnie atrakcyjna.

Kredyt Ekologiczny pozwala przedsiębiorcom na realizację projektów związanych z szeroko pojętą efektywnością energetyczną. W ramach wsparcia można przeprowadzić termomodernizację budynków, wymienić źródła energii i ciepła na bardziej ekologiczne, zmodernizować lub wymienić urządzenia, instalacje lub linie produkcyjne na bardziej energooszczędne.

Dofinansowanie może obejmować zakup środków trwałych, koszty robocizny i materiałów budowlanych, a także wydatki związane z ekspertyzami, projektami technicznymi i prawami własności intelektualnej związanymi z realizacją inwestycji.

W przypadku inwestycji w odnawialne źródła energii, dofinansowanie może dotyczyć tylko instalacji wytwarzającej prąd na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Pieniędzy z Kredytu Ekologicznego nie można wykorzystać na finansowanie komercyjnych farm fotowoltaicznych.

 

Od początku przyszłego roku wejdą w życie zmiany w unijnych regulacjach dotyczących przyznawania finansowania europejskiego tzw. GBER. Zmienią one zasady ustalania podstawy kosztów kwalifikowanych, co być może pozwoli uzyskać jeszcze wyższe dofinansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego do planowanych inwestycji.


Więcej informacji o programie znajdziesz pod linkiem: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki/kredyt-ekologiczny

Oraz na naszym blogu: Kredyt Ekologiczny

Skontaktuj się z nami i uzyskaj audyt efektywności energetycznej!

 

kontakt

 

 

Poznaj inne dofinansowania: Przewodnik po programach dofinansowania: STOP SMOG, FEnIKS

Zaufali nam.