Projekt zmian ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

ustawaozegsenergia

6 maja 2016 roku do Sejmu wpłynął projeky ustawy o zmianie ustawy o OZE i innych ustaw. Ministerstwo Energii zapowiada, że zmany mogą wejść w życie już 1 lipca 2016 r. Co ulegnie zmianie, jakie nowe przepisy nas czekają,  jeżeli wejdzie w życie?

Makro i mikroklaster energii

Do tej pory pojęcia makro i mikroklastra energii były poddawane dyskusji. Planuje się zdefiniowanie ich w nowej ustawie:

makroklaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej,  jednostki  naukowe,  jednostki  badawczo- rozwojowe  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego,  dotyczące  wytwarzania  i równoważenia zapotrzebowania  lub  obrotu  energią  z  odnawialnych  źródeł  energii  lub  z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, na  obszarze działania  tego  klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu“,

natomiast

“mikroklaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej,  jednostki  naukowe,  jednostki  badawczo- rozwojowe  lub  jednostki  samorządu  terytorialnego,  dotyczące  wytwarzania  i równoważenia zapotrzebowania,  dystrybucji  lub  obrotu  energią  z  odnawialnych  źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednej gminy”

W projekcie określono, że operator sieci elektro energetycznej współpracującej z klastrami energii będzie zobowiązany do zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji na zasadzie równego traktowania, w przypadku spełniania warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia do sieci.

Prosumenci i net metring

W projekcie zmieniono pojęcie prosumenta – wyłączono przedsiębiorców z możliwości bycia prosumentami.

Nowelizacja ustawy ma uniemożliwić odsprzedaż energii do sieci i wprowadzić możliwość otrzymywania rabatów na zakup energii z sieci. W kwestii net meteringu – prosument będzie mógł rozliczać ilość wprowadzonej energii elektrycznej w stosunku do energii pobranej z sieci. Określono ramy działania tego systemu – nie więcej niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci, w stosunku:

  1. 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 7 kW;
  2. 1 do 0,5 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 7 kW;
  3. 1 do 0,35 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, dla której prosument korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na zakup lub instalację mikroinstalacji lub jej części.

Takie rozliczenia mają być wykonywane w formie opustu. Od rozliczonej energii nie będzie uiszczana opłata za dystrybucję z wyłączeniem opłaty OZE i przejściowej.

System aukcyjny

W projekcie ustawy nie zrezygnowano z systemu aukcyjnego. Uregulowano jednak sposób wyliczania łącznej wartości pomocy, w tym wartości praw majątkowych wydanych na podstawie właściwych ustaw.

W nowym projekcie wyróżnia się koszyki aukcyjne dla instalacji OZE:

  1. o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większej niż 3504 MWh/MW/rok,
  2. wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów,
  3. w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3504 MWh/MW/rok, a także odrębnych aukcji dla członków mikorklastrów i oddzielnie makroklastrów, a także osobnych aukcji dla innych, niewymienionych wyżej projektów. Dodatkowo zachowany ma być podział koszyków aukcyjnych na instalacje w grupie do 1 MW oraz powyżej 1 MW.

Nowe definicje

Poza mikro i makro klastrami projekt wprowadza definicje:

instalacji hybrydowej – zespół co najmniej dwóch instalacji OZE o różnych charakterystykach dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących spójny elektro-energetycznie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcom stalt dostęp do energii elektrycznej,

magazynu energii – wyodrębnione urządzenie lub zespół urządzeń służących do przechowywania energii w dowolnej postaci, nie powodujących emisji będących obciążeniem dla środowiska, w sposób pozwalający co najmniej na jej częściowe odzyskanie,

instalacji OZE – instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego

Zaufali nam.