Co hamuje rozwój kogeneracji?.

iea_logo

21 maja br. Międzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency) umieściła na swojej stronie nową publikację dotyczącą systemów ciepłowniczych i elektrycznych w tworzeniu czystej przyszłości energetycznej. Głównym celem jest  ograniczenie roli węgla kamiennego w energetyce.

Kogeneracja zapewnia większą efektywność energetyczną w porównaniu z konwencjonalnym wytwarzaniem energii cieplnej. W 2011 roku średni współczynnik sprawności przetwarzania dla kogeneracji wynosił 58 %, natomiast dla tradycyjnych elektrociepłowni wyniósł 36%.

District-cooling-PlantSystem lokalnego ogrzewania i chłodzenia (DHC – District Heating and Cooling system), który doprowadza energię do odbiorców powinien współpracować z kogeneracją, odnawialnymi źródłami energii lub naturalnym chłodzeniem (niska temperatura wód w rzekach, jeziorach, morzach). System DHC oparty na wyżej wspomnianych rozwiązaniach może być od pięciu do dziesięciu razy bardziej efektywny niż tradycyjny napędzany energią elektryczną.

Mimo udowodnionych korzyści, globalny rozwój kogeneracji i efektywnego systemu DHC jest nadal ograniczony.

IEA analizuje bariery i możliwości rozwoju kogeneracji. Rozważane są nie tylko nowe technologie, ale również mechanizmy finansowe i modele biznesowe mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej w kogeneracji i lokalnych systemach dostarczania ciepła i chłodu.

Raport przygotowany przez IEA stanowi pomoc dla przedsiębiorców w celu lepszego zrozumienia efektywności energetycznej.

Doświadczenie krajów w których udział kogeneracji w produkcji energii elektrycznej jest bliski 50 % (Dania, Finlandia) wskazuje na prowadzenie odpowiedniej polityki energetycznej. Kluczowe w rozwoju kogeneracji nie jest wsparcie finansowe, a uregulowanie cen energii na rynku.

Główne bariery z którymi musi się zmierzyć współczesna kogeneracja to:

  • Polityka energetyczna nie uwzględnia wykorzystania odpadowego ciepła/chłodu przemysłowego;
  • Brak przejrzystych i spójnych procedur sprzyjających rozwojowi kogeneracji;
  • Brak długoterminowej polityki energetycznej dla rozwoju kogeneracji.

Co należy uwzględnić wprowadzając system kogeneracji?

  • Wielkość zużycia energii przez odbiorców końcowych – pozwoli na odciążenie systemu dystrybucji energii;
  • Zmniejszenie temperatury (dostarczanej i końcowej) zwiększy efektywność sytemu DHC;
  • Wartość współczynnika określającego stosunek ciepła do wytworzonej energii elektrycznej powinna wynosić 0,5-1 dla silników spalinowych, 1-10 dla turbin gazowych oraz od 3-20 dla turbin parowych;
  • Wykorzystanie różnych źródeł energii w tym odnawialnych (biomasa, energia geotermalna i skoncentrowana energia słoneczna).

Międzynarodowa Agencja Energii zwraca również uwagę na politykę energetyczną państw. Jak wiadomo zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia wszystkich jednostek dostarczających energię elektryczną i ciepło (o mocy większej niż 20 GWh), aby możliwe było w nich zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów.

Odpowiednie regulacje rynku oraz strategie polityczne stanowią niezbędne narzędzie w poprawie efektywności energetycznej. Rozwój kogeneracji wymaga analizy wykorzystania lokalnych źródeł energii oraz wprowadzenia mechanizmów biznesowych, które pozwalałyby na współpracę między dostawcami energii.

Pełny tekst raportu przygotowanego przez IEA dostępny jest tutaj

 

 

Źródło: iea.org

Zaufali nam.