Nowe stawki opłat zastępczych dla kogeneracji w 2014 roku.

13 maja br. Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat kształtujących wartości certyfikatów dla kogeneracji na rok 2014. Ogłoszone ceny dotyczą certyfikatów kogeneracyjnych: żółtych, czerwonych i fioletowych.

Jak czytamy na stronie URE wysokość opłaty zastępczej Ozg będzie wynosić 110,00 [zł/MWh], tj.60,59 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Wartość Ozg kształtuje cenę certyfikatów żółtych, które są przyznawane operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MWe produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną.

Cena opłaty zastępczej oznaczana symbolem Ozk dla certyfikatów czerwonych jest równa 11,00 [zł/MWh], czyli 6,06% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym . Certyfikaty czerwone dotyczą produkcji energii o wartości 1MWh w instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1MWe.

Natomiast dla certyfikatów fioletowych przyznawanych producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem, wartość opłaty zastępczej oznaczonej symbolem Ozm wyniesie 63,26 [zł/MWh], co stanowi 34,84% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym.

Dla systemu kogeneracji związanego z odnawialnymi źródłami energii wartość opłaty zastępczej wynosi 300,03 [zł/MWh]. Obecny system wsparcia umożliwia łączenie certyfikatu zielonego i żółtego za wyprodukowanie 1 MWh energii, lub certyfikatu zielonego i fioletowego.

Bez tytułu

Przy ustalaniu stawek opłat zastępczych Prezes URE brał pod uwagę m.in. :

  • ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy;
  • różnicę między kosztami wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i cenami sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym;
  • poziom cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Źródło:  ure.gov.pl, gramwzielone.pl

Zaufali nam.