Wymogi.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014, obowiązującą od dnia 9 marca 2015, świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest dla:

 • lokali mieszkalnych wynajmowanych, lub zbywanych na podstawie umowy sprzedaży i umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokali;
 • budynków, w których prowadzona jest obsługa interesariuszy, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, admininstracji publicznej, prokuraturę; kiedy powierzchnia przekracza 250 m2,

Ustawa wprowadza również obowiązek prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków obejmującego wykazy:

 • osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • osób uprawnionych do kontroli systemów klimatyzacji i ogrzewania;
 • świadectw charakterystyki energetycznej;
 • protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji,
 • budynków, które są zajmowane przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę i organy administracji państwowej, w których prowadzona jest obsługa interesariuszy, o powierzchni wyższej niż 250 m2;

OKRES WAŻNOŚCI ŚWIADECTWA ENERGETYCZNEGO.

Świadectwa charakterystyki energetycznej są ważne przez okres 10 lat. Jeżeli upłynął termin ważności certyfikatu lub w wyniku remontów zmieniona została charakterystyka energetyczna obiektu, właściciel budynku jest zobowiązany zapewnić opracowanie nowego świadectwa.

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ŚWIADECTWA.

Przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej nie jest konieczne dla:

 • budynków, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • budynków używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • budynków przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • budynków mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • budynków wolnostojących, o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m2∙rok.

Zaufali nam.