Trend na Odnawialne Źródła Energii wzmacniany – Prezydent podpisał kluczową ustawę.

Kancelaria Prezydenta poinformowała o zatwierdzeniu przez Prezydenta zmian w ustawie dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Głównym celem ustawy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto. Nowa ustawa promuje rozwijanie klastrów energetycznych i znosi obowiązek uzyskiwania zezwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW.

Prezydent Andrzej Duda dnia 28 sierpnia 2023 r. podpisał Ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” – ogłosiła Kancelaria Prezydenta w środę.

Zgodnie z informacjami, celem tej ustawy jest zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto oraz promowanie ogólnego rozwoju sektora energetycznego z uwzględnieniem celów redukcji emisji i zobowiązań międzynarodowych.

 

Implementacja dyrektywy RED II

Podkreślono, że nowa ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r., znanej jako dyrektywa RED II, w sektorze energetycznym.

Jednym z kluczowych celów ustawy jest spełnienie wymogów tej dyrektywy dotyczących udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto do 2030 roku.

 

Wsparcie dla biometanu

Uchwalona ustawa w zakresie rozwiązań dot. biometanu oraz klastrów energii, stanowi kamień milowy wskazany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ” – zaznaczono.

Zakres zmian wprowadzonych przez ustawę, które mają na celu wspieranie sektora biometanu, obejmuje:

  • Definicję biometanu oraz wyłączenie biogazu rolniczego z pojęcia biogazu.
  • Rozszerzenie uprawnień prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zakresie kontroli informacji i oświadczeń składanych przez producentów biometanu.
  • Utworzenie “rejestru producentów biogazu”, który będzie prowadzony przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Poszerzenie możliwości działalności spółdzielni energetycznych o produkcję biometanu.
  • Uchylenie przepisów dotyczących urzędowego potwierdzenia efektu zachęty oraz świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego.
  • Wprowadzenie systemu wsparcia dostosowanego do specyfiki produkcji biometanu, uwzględniającego aspekty techniczne i ekonomiczne.
  • Wprowadzenie gwarancji pochodzenia dla biometanu i rozszerzenie zakresu rejestru gwarancji pochodzenia o dane dotyczące biometanu.
  • Usprawnienia w postępowaniach związanych z przyłączaniem instalacji produkcji biometanu do sieci gazowej.

 

Rozwój klastrów energetycznych

Co więcej, ustawa wprowadza szereg rozwiązań wspierających rozwój klastrów energetycznych, w tym jasne zasady dotyczące tworzenia takich klastrów i nowe definicje klastrów energii, a także określa warunki, które po spełnieniu umożliwiają korzystanie z ulg podatkowych i preferencyjnych rozliczeń.

Ustawa wprowadza również rejestr klastrów energetycznych, który jest dostępny publicznie i prowadzony elektronicznie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Chociaż zarejestrowanie klastra jest dobrowolne, umożliwia ono uzyskanie korzyści wynikających z systemu wsparcia przewidzianego dla klastrów energii.

 

Wsparcie dla ekologicznych dostaw ciepła

Nowelizacja ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii precyzuje również przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła z odnawialnych źródeł i instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz wprowadza zasady dotyczące gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii w celu promowania ekologicznych dostaw ciepła.

 

Zwolnienie z wymogu zezwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych

Jedną z istotnych zmian jest również zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW. Wcześniej to zwolnienie dotyczyło instalacji o mocy nieprzekraczającej 50 kW.

 

Wsparcie dla prosumentów mieszkaniowych

W odniesieniu do prosumentów mieszkaniowych nowelizacja wprowadza opcję zmiany formy wynagrodzenia za energię tylko dla tych prosumentów, którzy wytwarzają energię odnawialną na potrzeby części wspólnej budynku wielorodzinnego, takich jak wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

 

Nowa ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.

 

Więcej informacji o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii znajduje się na stronie: prezydent.pl

 

Zaufali nam.