Świadectwa charakterystyki energetycznej – co się zmieni od kwietnia 2023 roku?.

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej nie jest nowym wymogiem, jednak w związku z nowelizacją ustawy wchodzącej w życie od 28 kwietnia 2023r. pojawią się istotne zmiany.

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części wynika z prawa europejskiego, którego celem jest rozpowszechnianie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w temacie oszczędności energii w budynkach. Dzięki nim właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania.

Kogo dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa, a kogo nie?

Świadectwo energetyczne trzeba sporządzić, gdy budynek lub część budynku (np. lokal użytkowy lub mieszkalny) będzie sprzedawany lub wynajmowany. Obowiązek ten został wyszczególniony w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków już w 2015 roku, a wcześniej taki zapis był ujęty w Prawie budowlanym. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Z wymogu sporządzania świadectw zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2
  • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej
  • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok)

Co się zmieni?

1) Od 28 kwietnia tego roku inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do dokumentu o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku np. umowa najmu/umowa sprzedaży. Wyłączenie z tego obowiązku będzie dotyczyć budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, jeśli powstały do własnych celów mieszkaniowych (czyli gdy właściciel nieruchomości jest także inwestorem, budował dom dla siebie i nie zamierza go sprzedawać).

2) Świadectwo charakterystyki energetycznej do tej pory przyjmowało formę dokumentu papierowego z odpowiednim numerem i podpisem osoby uprawnionej. Od 28 kwietnia 2023r. będzie można otrzymać także w formie elektronicznej (opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej).

3) Dodatkowym elementem świadectwa charakterystyki energetycznej będzie oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, informujące że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”

 

4) Kolejna istotna zmiana dotyczyć będzie ogłoszeń/reklam dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części. Jedną z informacji jaka była wymagana dotychczas to roczne zapotrzebowania na energię końcową. Od 28 kwietnia należy podać następujące dane: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2, wyznaczone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15

5) Dodatkowym punktem pojawiającym na mocy nowelizacji ustawy jest wymóg który mówi, że osoba sporządzająca ŚCHE musi być wpisana do wykazu o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1

Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Co zrobić z otrzymanym świadectwem?

Jeżeli dokonamy zakupu/wynajmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego i otrzymamy świadectwo charakterystyki energetycznej, nie musimy go nigdzie dalej przekazywać – dokument należy przechowywać tak jak wszystkie inne dokumenty związane z nabyciem/najmem lokalu.

Zaufali nam.