Dotacje na inwestycje w kogenerację i OŹE dla woj. mazowieckiego..

31 marca 2017 rozpoczęto nabór wniosków na dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dla woj. mazowieckiego). Premiowane będą inwestycje kogeneracyjne. W ramach RPO w tym samym regionie wkrótce zostanie uruchomiony inny konkurs – dedykowany odnawialnym źródłom energii.

Nabór wniosków w zakresie: Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, potrwa do 6 czerwca 2017. Mechanizmy wsparcia będą dotyczyć inwestycji, które polegają na budowie lub rozbudowie jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło z użyciem wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z wykorzystaniem technologii OZE, a także przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, aby stały się jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu ubiegać się mogą: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną; jednostki z sektora finansów publicznych również posiadające osobowość prawną;  zakłady opieki zdrowotnej oraz lecznicze ośrodki  z publicznego systemu ochrony zdrowia (z kontraktem z NFZ); przedsiębiorstwa; instytucje kultury; szkoły wyższe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, , TBS-y; kościoły, związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje pozarządowe.

Maksymalne dofinansowanie może wynosić 80 proc. kosztów kwalifikowanych, a budżet konkursu to 7,99 mln euro

Już końcem kwietnia uruchomiony zostanie kolejny konkurs na dotacje z RPO dla Mazowsza – dedykowany inwestycjom w odnawialne źródła energii. W szczególności dofinansowanie ma wspierać:  budowę lub przebudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną oraz cieplną przy użyciu: energii wiatru, słońca, biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody, a także instalacje do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Źródło: gramwzielone.pl

Zaufali nam.