Zmiany w ocenie efektywności energetycznej kotłów i urządzeń chłodniczych.

Ustawa przyjęta przez Sejm RP o charakterystyce energetycznej budynków z 25 lipca 2014 roku obejmuje również kwestie związane z ogrzewaniem i systemami klimatyzacyjnymi, a dokładniej związane z ich regularną kontrolą w celu podniesienia efektywności energetycznej.

Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków dotyczą właścicieli, bądź zarządców budynków. Jak czytamy  w ustawie właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest poddać budynki  w czasie ich użytkowania kontroli dotyczącej:

  • Systemu ogrzewania – sprawdzenie stanu technicznego z uwzględnieniem oceny efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20kW do 100kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

Więcej informacji o ocenie efektywności energetycznej kotłów znajdą Państwo w artykule Ocena efektywności energetycznej kotłów.

  • Urządzeń chłodniczych – wykonanie oceny efektywności urządzeń chłodniczych co najmniej raz na 5 lat o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Więcej informacji o ocenie efektywności energetycznej kotłów znajdą Państwo w artykule Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych.

Do wykonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji uprawniona jest osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

 Przeprowadzona kontrola systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji wymaga sporządzenia protokołu, który jest wykonywany w oparciu o system teleinformatyczny. W systemie teleinformatycznym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Protokół jest przekazywany osobie zlecającej kontrolę.

 Wykonany protokół powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne budynku
  • dane identyfikacyjne systemu
  • ocenę pracy systemu
  • zalecenia określające roboty budowlane, które poprawią efektywność energetyczną systemu

 Właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do przechowywania protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji przez okres użytkowania budynku.

 Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków uwzględnia postanowienia dyrektywy 2010/31/WE  w myśl, której do 2020 roku ma nastąpić ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% poniżej poziomu z 1990 roku oraz wszystkie budynki powinny być o niemal zerowym zużyciu energii.

ocena-efektywności-energetycznej-kotłów-gs energia

 

Źródło: ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 25 lipca 2014 roku 

 

 

Zaufali nam.