Obowiązki inwestorów, którzy wygrali ostatnie aukcje – przypomnienie URE.

URE przypomina jakie są obowiązki inwestorów, którzy wygrali aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca br. Pierwsza z nich była związana z nowymi instalacjami o mocy do 1 MW, które powstaną po dniu przeprowadzenia aukcji, natomiast druga dotyczyła istniejących elektrowni wodnych i szansy na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego mechanizmu rozliczeń. 

Zwycięzcy pierwszej z wymienionych aukcji muszą przekazać do URE wiadomość o stanie wykonania harmonogramu zarówno rzeczowego i finansowego realizacji projektu w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego.  Wytwórcy w tej grupie, którzy wygrali aukcję z 29.06.2017 powinni przekazać URE informację o terminie wytworzenia pierwszy raz energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia. Termin to 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto produkcję energii. URE przypomina, że w przypadku nowych instalacji termin na uruchomienie produkcji energii to 48 miesięcy od dnia zamknięcia aukcji (z wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych, dla których termin ten mija po 24 miesiącach).

Druga aukcja była związana z istniejącymi elektrowniami wodnymi o mocy maksymalnie do 1 MW. Inwestorzy otrzymali szansę na przejście  z systemu zielonych certyfikatów do rozliczeń w mechanizmie aukcyjnym. Wygrani aukcji muszą przekazać URE informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej i operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w czasie 30 dni od „pierwszego” wytworzenia energii w nowym systemie wsparcia.

Wytwarzanie energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno nastąpić maksymalnie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym zamknięto aukcję,

Wymaga się też przekazania do URE informacji o ilości energii elektrycznej za poprzedni rok kalendarzowy na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia. Wytwórcy, którzy planują produkcję energii w systemie aukcyjnym w instalacjach o mocy maksymalnie do 0,5 MW powinni zawrzeć umowę ze sprzedawcą zobowiązanym w czasie miesiąca (w przypadku instalacji istniejących) lub 6 miesięcy (dla nowych instalacji) od momentu zamknięcia aukcji.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Zaufali nam.