Obowiązkowy zakup ciepła z OŹE.

Ministerstwo Energii przedstawiło regulacje związane z obowiązkowym przyłączaniem do sieci OŹE produkujących energię cieplną oraz koniecznością zakupu tego rodzaju energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą ciepła.

Rozporządzenie zawiera m.in. warunki przyłączenia do sieci, np. wymagania techniczne w kwestii przyłączania do sieci instalacji przekształcania odpadów w sposób termiczny, a także OŹE, innych niż taka instalacja.

Ministerstwo Energii wyjaśniło, że nie definiowano w rozporządzeniu obowiązku zakupu ciepła, gdyż ten obowiązek jest już  określony w art. 116 ust. 1 ustawy o OZE. Natomiast opisano szczegółowy zakres obowiązku oraz warunki techniczne zakupu ciepła. Obowiązek zakupu ciepła  będzie dotyczył przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się obrotem ciepłem lub jego wytwarzaniem, a także sprzedażą odbiorcom końcowym.

Ponadto rozporządzenie określa, iż obowiązek zakupu ciepła ma być wykonywany „przy zapewnieniu minimalizacji ilości strat ciepła w przyłączeniowej sieci ciepłowniczej”.

Rozliczenie za zakup ciepła będzie się odbywać m.in. na podstawie taryfy wytwórcy ciepła z instalacji, zatwierdzonej przez URE. Koszty dotyczące zakupu ciepła mają być uwzględniane w kalkulacji cen  oraz stawek opłat za ciepło dostarczone odbiorcom końcowym albo stawek opłat za usługi przesyłowe ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących obowiązek zakupu ciepła.

W razie, gdy ciepło zostanie wytworzone w instalacji, w której są spalane biomasa, biopłyny, biogaz lub biogaz rolniczy razem z innymi paliwami, obowiązek zakupu będzie dotyczył jedynie części wytworzonego ciepła, odpowiadającej wartości energetycznej biomasy, biopłynów, biogazu, biogazu rolniczego w całkowitej wartości  energetycznej wszystkich paliw zużytych do wytworzenia ciepła w tej instalacji.

Źródło: www.gramwzielone.pl

 

Zaufali nam.