Projekt nowej Ustawy o efektywności energetycznej – jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie.

ustawa

Już w czerwcu 2016 r. możemy spodziewać się wejścia w życie najnowszej Ustawy o efektywności energetycznej. Druk 426, czyli projekt ustawy jest już w Sejmie. Na dziś zaplanowano jej pierwsze czytanie.

Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dotyczącej efektywności energetycznej. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do przygotowania krajowych, długoterminowych strategii prowadzących do oszczędności energii.

Wprowadzenie ustawy spowoduje kilka zmian w dotychczas obowiązujących przepisach.

 Nastąpi zmiana zasad przyznawania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) – rezygnuje się z postępowania przetargowego, na podstawie którego do tej pory Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wybierał przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetyczne. Rozwiązanie to ma skutkować w skróceniu czasu wydawania certyfikatów.

Wprowadzony zostanie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa, który będzie musiał być przeprowadzany przez niezależnego audytora. W ustawie zdefiniowany jest jako:

„audyt energetyczny przedsiębiorstwa – procedura, której celem jest:

  1.  uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, lub instalację przemysłową, lub handlową, lub usługę
  2. określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii”

Stopniowo wycofywana będzie opłata zastępcza, która pozwalała na zwolnienie z obowiązku działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. W bieżącym roku będzie mogła obejmować 30 % zakresu nałożonego w obowiązku, następnie ma maleć o 10% rocznie.

Nieprzestrzegający przepisów zawartych w ustawie, np. nie wnosząc opłaty, czy nie przeprowadzając obowiązkowego audytu przedsiębiorstwa, będą zmuszeni do uiszczenia kar pieniężnych.

Zaufali nam.