Wykorzystanie GIS w branży OZE.

GSENERGIA_GIS_OZEGIS, czyli Geographic Information System to system informacyjny umożliwiający wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych geograficznych. Jedną z jego funkcji, jest wspomaganie procesu decyzyjnego, na przykład związanego z OZE.

W przypadku OZE systemy GIS mogą być wykorzystywane do wyboru obszarów w szczególny sposób przydatnych, odpowiednich do uprawy biomasy, budowy farm fotowoltaicznych, czy lokalizacji MEW (małej elektrowni wodnej). Podczas procedury selekcji terenów uwzględnia się nachylenie, odległość od zabudowy, linii energetycznych, dróg, plan zagospodarowania terenu, rodzaj gleby.

Analizy przestrzenne GIS są kluczowe dla inwestycji takich jak farmy wiatrowe. W fazie projektowania przy ich pomocy określane są dostępne miejsca o dużej wietrzności, odpowiednim ukształtowaniu terenu i uwarunkowaniach prawnych; uwzględnione zostają takie czynniki jak wymagana odległość od zabudowy, czy lokalizacja obszarów chronionych. Z pośród wyselekcjonowanych obszarów wybrana zostaje najkorzystniejsza opcja. Możliwe są również bardziej zaawansowane operacje, takie jak określenie zasięgu hałasu, korelacja z korytarzami migracyjnymi ptaków, analiza widoczności instalacji przeprowadzana na terenach o wyjątkowych walorach krajobrazowych, czy analiza wzajemnego wpływu strug powietrza z turbin.

Również w czasie planowania dużych przedsięwzięć fotowoltaicznych analizy GIS pozwalają na wybór lokalizacji sprzyjającej zwiększeniu efektywności i obniżeniu kosztów inwestycji. Korzystny dla efektywności jest wybór działki pochylonej na południe, na której dominującymi wiatrami są wiatry wschodnio-zachodnie. Dzięki takim warunkom maksymalizowane zostaje wykorzystanie promieni słonecznych, umożliwia to również prawidłową wentylację. Uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem jest sytuowanie paneli na terenie pochyłym. Następuje wtedy ciaśniejsze rozmieszczenie elementów instalacji. Dzięki temu do zainstalowania takiej samej mocy, wymagana jest mniejsza powierzchnia. Zmniejszenie kosztów można osiągnąć również poprzez wybór działki zlokalizowanej w infrastruktury energetycznej, zmniejszając w ten sposób wydatki na przyłącze kablowe.
Analizy GIS mogą również być wykorzystane do wspomagania małych inwestycji fotowoltaicznych planowanych na wyznaczonych działkach, czy budynkach, poprzez kontrolę, czy otoczenie nie zacieni planowanej instalacji.

Zaufali nam.