Energia z odpadów, czyli paliwo alternatywne.

GSEnergia_blog_2a

Odpady są źródłem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, jednocześnie stanowiąc surowiec wtórny, który może być wykorzystany w niektórych gałęziach gospodarki. Paliwo powstałe z odpadów ma szereg zastosowań, wśród nich spalanie i współspalanie w cementowniach, elektrowniach i elektrociepłowniach.

Paliwo alternatywne to jednorodna mieszanina rozdrobnionych odpadów palnych. W jej skład mogą wchodzić tylko odpady niezawierające substancji toksycznych. W praktyce, do produkcji paliwa alternatywnego, ze względu na wysoką kaloryczność, wykorzystywane są tworzywa sztuczne i guma, np. zużyte opony; palne frakcje odpadów komunalnych, tkaniny i włókna, drewno i papier, oleje odpadowe, wysuszone ścieki, odpady zwierzęce. Otrzymany w procesach przetwarzania materiał opałowy formalnie pozostaje odpadem.

Stosowanie paliw z odpadów przynosi szereg korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Wykorzystanie paliw alternatywnych zmniejsza ilość odpadów składowanych i unieszkodliwianych w spalarniach, następuje redukcja zapotrzebowania na tereny przeznaczone pod te inwestycje. Ograniczony zostaje negatywny wpływ tych obiektów na środowisko. Wyeliminowana zostaje emisja zanieczyszczeń z tego typu instalacji, takich jak: odcieki mogące powodować skażenie gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, zanieczyszczenia powietrza powstałe w wyniku spalania, odór, gazy wydzielane przez składowiska – dwutlenek węgla, metan. W związku z ograniczeniem ilości odpadów wymagających zagospodarowania, maleją koszty ich unieszkodliwiania ponoszone przez społeczeństwo. Co więcej stosowanie materiału opałowego pozyskanego z odpadów powoduje zmniejszenie ilości pozyskiwanych i zużywanych paliw konwencjonalnych. Następuje redukcja negatywnego wpływu na środowisko związanego z wydobyciem i przeróbką tych surowców.

Rozwój gospodarczy i wzrastająca konsumpcja powoduje gwałtowny wzrost ilości odpadów wymagających zagospodarowania. Jedną z rozwijających się możliwości rozwiązania tego problemu jest produkcja materiału opalowego ze śmieci. Korzystanie z paliwa alternatywnego jest prężnie rozwijającym się w Europie trendem, który staje się co raz bardziej popularny również w Polsce.

Zaufali nam.